Kimimaro Kaguya - 2009-04-17 14:18:56

Imię i Nazwisko: Kimimaro Kaguya

Klan:Kaguya

Taijutsu: D

Natura Chakry: Raiton(piorun)

_____________________________________________________________

Wioska:Konoha-Gakure

Wiek:10 lat

Wzrost:158 cm

Waga: 42kg
________________________________________________________

Ranga: Gennin

Pieni±dze: 1000

Ekwipunek: 2 kunai'e i 2 shuriken'y
________________________________________________________
Techniki:

-Kawarimi No Jutsu

-Bunshin No Jutsu

-Konoha Senpuu

Shun Uchiha - 2009-04-17 14:22:37

akcept

biltong przepis ifp uwr co daje ¶piew margonem ludzie kurczak w sianie